INFORMACIÓ I RESERVES
+34 902 13 00 14
Dill. a Dium. 8.00 a 22.00

Condicions de compra

Viatges Plus, S.L. (en endavant, Viatges Plus), amb domicili a la Plaça de Tetuan, 30, entl. 1a, amb CIF A-08005696 i representada per Francisco Sagalés Sala, amb NIF 37.607.156-V, comercialitza els productes i serveis de la web www.sagales.com (i dels dominis, subdominis i subpàgines relacionats).

En aquest apartat us informem dels diferents passos que cal fer per adquirir bitllets, de manera electrònica, a través de la nostra pàgina web.

Per efectuar la compra en línia de bitllets cal seguir els passos indicats a la nostra pàgina web, seleccionar entre les diferents opcions de bitllets o viatges combinats i emplenar correctament tots els apartats que hi figuren.

Per tal d'efectuar correctament la compra, serà imprescindible proporcionar el nom complet, telèfon i correu electrònic del comprador. Les dades no es desaran en cap base de dades ni seran destinades per a l'ús comercial de tercers.

Per efectuar el pagament del vostre bitllet comprat en línia, haureu d'introduir el nom del titular, el número i la data de caducitat de la targeta de crèdit o dèbit i, abans de prémer el botó "Procedir al pagament". Seguidament, es considerarà realitzada la compra, i es farà el càrrec per l'import corresponent.

Un cop finalitzat el procés de compra, rebreu un correu electrònic amb la confirmació, on adjuntarem el comprovant de la compra, que l'usuari haurà de presentar el dia de sortida, juntament amb el DNI de la persona que figura com a compradora del bitllet, per tal de poder gaudir del servei contractat.

Es cas de pèrdua o esborrat accidental, posem al vostre abast el nostre Servei d'Atenció al Client, Informació i Venda, amb qui podeu contactar trucant al telèfon 902 13 00 14.

Condicions generals de la contractació

La contractació d'aquest servei representa l'acceptació íntegra, per part de l'usuari, dels següents termes i condicions generals:

• La venda i pagament de bitllets en línia es realitzen únicament i exclusiva a través de la nostra pàgina web.

• Viatges Plus es compromet a revisar la veracitat de la informació publicada a la nostra pàgina web relativa a preus i ofertes dels nostres serveis.

• El preus inclouen l’impost del valor afegit en el seu valor corresponen i no hi ha despeses en concepte de gestió.

• Els mitjans de pagament acceptats per venda en línia són exclusivament targetes de pagament de crèdit o de dèbit.

• Un cop realitzada la compra, l'usuari accepta el càrrec, per l'import de la compra, a la targeta de pagament que ens va facilitar en el moment d'efectuar la compra.

• El dia de sortida, l'usuari haurà de presentar el comprovant de la seva compra juntament amb el DNI de la persona que figura com a compradora del bitllet, per tal de gaudir del servei contractat.

• Si desitja factura dels seus bitllets, l'usuari ha de trucar al nostre servei d'informació i venda (902 130 014).

• L'ús indegut del sistema de compra en línia de bitllets de Viatges Plus per part d'un usuari podrà comportar el bloqueig del seu registre, sens perjudici que s'emprenguin les accions legals corresponents si es comprova que va obrar amb mala fe o de manera negligent.

Aquestes condicions generals, així com qualsevol relació entre l'usuari i Viatges Plus, es regiran per la legislació espanyola. Viatges Plus es reserva el dret de realitzar canvis en qualsevol moment en la seva pàgina web i en aquestes condicions generals.

Política de devolucions

El consumidor té la facultat de desistir del viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida.

1. En el cas dels bitllets de línies regulars comercialitzats per Viatges Plus, els usuaris que hagin adquirit un bitllet podran anul·lar-lo amb una antelació mínima de dues hores respecte a l'hora de sortida del vehicle corresponent, tot abonant un percentatge en concepte de penalització si la desestimació es produeix:

a) amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores abans de l'hora de sortida del vehicle, Viatges Plus retornarà a l'usuari la quantitat corresponent al 90 % de l'import del bitllet.

b) amb posterioritat al termini assenyalat a l'apartat a), però amb una antelació mínima de dues hores a la sortida del vehicle, Viatges Plus retornarà a l'usuari la quantitat corresponent al 70 % de l'import del bitllet.

Quan la desestimació es produeix amb una antelació inferior a 2 hores, no hi haurà dret a cap reemborsament. En el cas de bitllets d’anada i tornada, l’antelació en la desestimació es tindrà en consideració respecte a la data i hora de l’anada, en cap cas es tindrà en consideració de la data i hora de tornada.

2. En el cas dels viatges combinats, si aquesta desestimació es produeix dins dels 15 dies anteriors a la sortida del viatge, l'usuari haurà d’abonar una penalització en funció del temps que falti per a la sortida, que serà de:

a) El 5 % del preu del viatge, si es produeix amb una antelació de més de 10 dies i menys de 15.

b) El 15 % del preu del viatge, si es produeix amb una antelació entre 10 i 2 dies.

c) El 25 % del preu del viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

d) El consumidor no haurà d’abonar cap percentatge en concepte de penalització si la desestimació té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greu del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge.

En tots els casos, el consumidor haurà d’abonar les despeses de gestió i anul·lació que produeixi una desestimació.

La desestimació produeix efectes des del moment en què Viatges Plus té coneixement de la voluntat de desistir de fer el viatge per part del consumidor.

Un cop coneguda la desestimació, l’agència reemborsarà al consumidor aquestes quantitats en el termini màxim d’un mes, després de deduir-ne les despeses de gestió, i, en el seu cas, les despeses justificades d’anul·lació i les penalitzacions.

Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, les despeses de gestió, les despeses d’anul·lació i les penalitzacions seran les que indiqui de manera explícita l’opuscle per a aquest viatge o les acordades de manera particular en el document contractual.

Política de privadesa de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Viatges Plus, informa que les dades de caràcter personal seran incorporades en un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de permetre la correcta execució dels serveis que l'usuari desitgi contractar i per tal que Viatges Plus, en el marc de les seves activitats, pugui fer servir les seves dades personals amb finalitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

Si no desitgeu que Viatges Plus, en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les seves dades de caràcter personal amb finalitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica, marqueu amb una "X" la casella corresponent als formularis.

Viatges Plus assegura a totes les persones, les dades de les quals siguin objecte de tractament sota aquestes condicions, que ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i que s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

Les persones interessades podran, en qualsevol moment, exercir els drets reconeguts a la LOPD d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L'exercici d'aquests drets pot exercir-lo la mateixa persona interessada, mitjançant la pàgina de gestió del lloc web, per mitjà de l'usuari i contrasenya personal pròpia del client per a l'accés i comprovació, o adreçant-se a aquest efecte a Viatges Plus, mitjançant un escrit adreçat a l'atenció del responsable de Protecció de Dades de Viatges Plus, Apartat de Correus 31, 08100 de Mollet del Vallès, o bé remetent un correu electrònic a l'adreça següent: lopd@sagales.com

L'usuari pot accedir a les seves dades i requerir, en tot moment, una còpia de les que estiguin en possessió de Viatges Plus, per fer-ne una revisió, modificació o actualització. L'usuari certifica que la informació que consigna al formulari de registre és certa i completa. Així mateix, l'usuari accepta que és l'únic responsable de mantenir actualitzada aquesta informació.